29, జూన్ 2016, బుధవారం

చీకటి వెలుగుల కౌగిలిలో - చీకటి వెలుగులు నుండి బాలు, సుశీల


చిత్రం: చీకటి వెలుగులు 
గీతరచన: దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి 
సంగీతం: చక్రవర్తి 
గానం: బాలు, సుశీల
పల్లవి: బాలు: చీకటి వెలుగుల కౌగిటిలో చిందే కుంకుమ వన్నెలు
సుశీల: చీకటి వెలుగుల కౌగిటిలో చిందే కుంకుమ వన్నెలు
బాలు: ఏకమైన హృదయాలలో -2, పాకే బంగరు రంగులు
సుశీల: ఈ మెడ చుట్టూ గులాబీలు, ఈ సిగపాయల మందారాలు
బాలు: ఈ మెడ చుట్టూ గులాబీలు, ఈ సిగపాయల మందారాలు
సుశీల: ఎక్కడివీ రాగాలు, చిక్కని ఈ అరుణ రాగాలు
బాలు: అందీ అందని సత్యాలా, సుందర మధుర స్వప్నాలా
చరణం: బాలు: తేటనీటి ఈ యేటి వొడ్డునా నాటిన పువ్వుల తోట
సుశీల: తేటనీటి ఈ యేటి వొడ్డునా నాటిన పువ్వుల తోట
బాలు: నిండు కడవలా నీరు పోసి,
సుశీల:  గుండెల వలపులు కుమ్మరించి
బాలు: ప్రతి తీగకు చేయూత నిచ్చి,
సుశీల:  ప్రతి మానూ పులకింపజేసి
బాలు: మనమే పెంచినదీ తోట
సుశీల: మరియెన్నడు వాడనిదీ తోట
ఇద్దరు: మనమే పెంచినదీ తోట, మరియెన్నడు వాడనిదీ తోట
సుశీల: మరచి పోకుమా తోటమాలీ, పొరపడియైనా మతిమాలి -2
చరణం: బాలు: ఆరు ఋతువులు ఆమని వేళలే మన తోటలో
సుశీల: అన్ని రాత్రులు పున్నమి రాత్రులే మన మనసులో
బాలు: మల్లెలతో వసంతం,
సుశీల:  చేమంతులతో హేమంతం
బాలు: మల్లెలతో వసంతం,
సుశీల:  చేమంతులతో హేమంతం
బాలు: వెన్నెల పారిజాతాలు, 
సుశీల: వానకారు సంపెంగలు
బాలు: వెన్నెల పారిజాతాలు, 
సుశీల: వానకారు సంపెంగలు
బాలు: అన్నీ మనకూ చుట్టాలేలే, వచ్చే 
సుశీల: పోయే అతిథులే
ఇద్దరు: ఈ మెడ చుట్టూ గులాబీలు, ఈ సిగపాయల మందారాలు
బాలు: ఎక్కడివీ రాగాలు, చిక్కని ఈ అరుణ రాగాలు
సుశీల: ఎక్కడివీ రాగాలు, చిక్కని ఈ అరుణ రాగాలు
చరణం: సుశీల: ష్ ...గలగలమనగూడదు ఆకులలో గాలి
జలజలమనరాదు.. అలలతో కొండవాగు
నిదరోయే కొలను నీరు -2 కదపకూడదు
ఒరిగుండే పూలతీగ ఊపరాదు
బాలు: కొమ్మ పైనిట జంట పువ్వులు, గూటిలో ఇట రెండు గువ్వలు
ఈ మెడ చుట్టూ గులాబీలు, ఈ సిగ పాయల మందారాలు
ఎక్కడివీ రాగాలు, చిక్కనివీ అరుణ రాగాలు
సుశీల: మరచి పోకుమా తోటమాలీ, పొరబడియైనా మతిమాలి

Blog Indices